Общинска избирателна комисия Пещера


РЕШЕНИЕ
№ 216-МИ
Пещера, 11.06.2018

ОТНОСНО: Вземане на Решение за Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник-Стелиян Иванов Варсанов ,от листата на МК „СТЕЛИЯН ВАРСАНОВ за ПЕЩЕРА“ на основание чл.30,ал.6 ,във връзка с чл.30,ал.4,т.5 от ЗМСМА.

РЕШЕНИЕ
№ 216-МИ
Пещера, 11.06.2018 г.

Относно: Вземане на Решение за Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник-Стелиян Иванов Варсанов ,от листата на МК „СТЕЛИЯН ВАРСАНОВ за ПЕЩЕРА“ на основание чл.30,ал.6 ,във връзка с чл.30,ал.4,т.5 от ЗМСМА.

В ОИК Пещера, от Председателя на ОбС град Пещера е постъпило уведомление с вх. № 160 от 29.05.2018г., с което информира ОИК Пещера,че общинския съветник Стелиян Иванов Варсанов не е участвал в общо 6 /шест/ заседания на ОбС Пещера за периода за месец март 2017г. до месец април 2018г.,без да е уведомил писмено председателя на ОбС за неучастието си на заседанието на съвета по уважителни причини –служебна ангажираност,отсъствие от страната,заболяване и други.

Към уведомлението са приложени следните заверени ксерокопия:

1.Страница първа от протоколите на заседанията на ОбС Пещера/6 бр./

2.Присъствен списък от заседанията на ОбС Пещера/6 бр./

3.Писмени покани /извадка от ел.поща/за заседанията на ОбС Пещера съдържащи деня,часа,мястото и проект за дневен ред на заседанието,с всички постъпили материали по него/6 бр./

В законно установения срок и съгласно Решение №215-МИ/31.05.2018г. на ОИК Пещера, с препоръчано писмо, чрез куриер с обратна разписка е изпратено уведомително писмо с изх.№97/31.05.2018г. до г-н Стелиян Иванов Варсанов.

Съгласно обратната разписка, същото е получено на 05.06.2018г. в 14.00 часа лично от г-н Варсанов, удостоверено с неговия подпис.

В законно установения срок, а именно на 08.06.2018г. в 15.30 часа в ОИК Пещера е получено чрез куриер възражение с вх.№163 /08.06.2018г.

Възражението беше прочетено от председателя на комисията на всички присъстващи членове.

Стелиян Варсанов е направил  следните възражения:

 1. За ненадлежното му уведомяване за заседанията на Общински съвет Пещера ,съгласно чл.44,ал.4 от ПОДОСПВОАП.
 2. За периода цитиран от Председателя на Общинския съвет,че не е съответен на волята на законодателя ,уреден в чл.30,ал.4,т.5 от ЗМСМА, а именно: че периода следва да се брои за календарни години .
 3. За това,че законодателят е имал предвид редовни заседания на Общинския съвет, а не извънредни такива.

ОИК Пещера разгледа отново и подробно обсъди цялата преписка, включваща уведомление от Председателя на Общински съвет Пещера, ведно с приложените писмени доказателства, както и депозираното възражение на общинския съветник Стелиян Варсанов.

Всички присъстващи членове на комисията взеха отношение по депозираното възражение, с изказване на лично мнение и становище.

Георги Връбчев предложи на заседанието на комисията да бъде поканена и изслушана д-р Цветана Лепарова-председател на ОбС Пещера.

Същата се отзова на поканата и отговори подробно и изчерпателно на поставените й въпроси.

 1. Членовете на комисията подложиха на обсъждане въпроса поставен във възражението относно надлежното уведомяване на общинските съветници за провеждане на заседанията на ОбС Пещера, съгласно съществуващия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация Пещера, приет с Решение №3/26.11.2015г., изменен и допълнен с Решение №207/27.10.2016г.

Съгласно чл.44,ал.4 от ПОДОСПВОАП уведомяването на общинските съветници става с писмени покани, 5 дни преди заседанието.

Поканата следва да съдържа:деня,час ,място и проекта за дневен ред на заседанието ведно с всички постъпили материали по него.

 1. Членовете на комисията подложиха на обсъждане въпроса поставен във възражението относно периодът цитиран от Председателя на Общинския съвет дали същия съответства на волята на законодателя, уреден в чл.30, ал.4, т.5 от ЗМСМА, а именно, че периода следва да се брои по календарни години .

Съгласно чл.30 , ал.4 , т.5 от ЗМСМА, пълномощията на общински съветник се прекратяват предсрочно, когато той не участва в три поредни или общо пет заседания на Общинския съвет през годината .

 1. Членовете на комисията подложиха на обсъждане въпроса поставен във възражението относно това, дали законодателя е имал предвид  редовни заседания на Общинския съвет или извънредни такива .
 2. Членовете на комисията подложиха на обсъждане и въпроса поставен във възражението относно електронния адрес, от който са изпращани писмените покани за предстоящите заседания на ОбС Пещера.

Приложените към уведомлението писмени покани в т.3 от Приложенията, представляват извлечение от електронната поща на Христина Николова Стайкова, изпратени от електронен адрес, който не е официалния адрес на местния орган, а именно Общински съвет - Пещера.

С оглед гореизложеното ОИК Пещера счита, че не са налице предпоставките предвидени в разпоредбите на чл.30, ал.4, т.5 от ЗМСМА за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник Стелиян Иванов Варсанов .

Същия не е надлежно уведомяван, тъй като видно от представените  писмени доказателства, липсват писмена покана, регламентирана в чл.44, ал.4 от ПОДОСПВОАП , мандат 2015-2019г. 

След проведено гласуване с квалифицирано мнозинство и на основание разпоредбите на чл.30, ал.4, т.5, във връзка с чл.30, ал.6 от ЗМСМА, ОИК Пещера

Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ искането на Председателя на Общински съвет Пещера за предсрочно прекратяване пълномощията на СТЕЛИЯН ИВАНОВ ВАРСАНОВ , избран за общински съветник  в Община Пещера , от МК „СТЕЛИЯН ВАРСАНОВ за ПЕЩЕРА“.

Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му по реда на чл.459 от ИК пред Административен съд Пазарджик.

На основание чл.30,ал.8 от ЗМСМА препис от настоящото решение да се изпрати на Председателя на Общински съвет Пещера в тридневен срок от влизането му в сила.

Горното решение е прието на 11.06.2018г. в 17.00 ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Председател: Нина Димитрова Костова

Секретар: Атанаска Стоичкова Гочева

* Публикувано на 11.06.2018 в 22:22 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 217-МИ / 15.05.2019

  относно: Относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник и избиране на следващ от съответната кандидатска листа.

 • № 216-МИ / 11.06.2018

  относно: Вземане на Решение за Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник-Стелиян Иванов Варсанов ,от листата на МК „СТЕЛИЯН ВАРСАНОВ за ПЕЩЕРА“ на основание чл.30,ал.6 ,във връзка с чл.30,ал.4,т.5 от ЗМСМА.

 • № 215-МИ / 31.05.2018

  относно: 1. Относно: Разглеждане на депозирано в ОИК Пещера уведомление с вх.№160/29.05.2018г. от д-р Цветана Лепарова-председател на Общински съвет Пещера,относно прекратяване правомощията на общинския съветник Стелиян Иванов Варсанов,съгласно чл.30,ал.4,т.5 от ЗМСМА

всички решения